top of page

PRIVACYVERKLARING KUNG FU AMSTELVEEN ACADEMY

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Kung Fu Amstelveen Academy worden verwerkt. 

1. Wie is verwerkingsverantwoordelijke? 

Kung Fu Amstelveen Academy
Grutterij 2
1185 ZV Amstelveen
KvK-nummer: 57530483

 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Kung Fu Amstelveen Academy verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

a) Naam-, adres- en woonplaatsgegevens
b) Geboortedatum 
c) Geboorteplaats
d) Nationaliteit
e) Telefoonnummer

f) E-mailadres
g) IBAN-bankrekeningnummer
h) Gegevens over beroep
i) Gegevens over gezondheid 
j) Foto’s van lessen en examens 

 

Kung Fu Amstelveen Academy verwerkt persoonsgegevens van de volgende personen:

a) Persoonsgegevens onder sub a t/m j: studenten;
b) Persoonsgegevens onder sub e t/m h en j: ouders of voogden van minderjarige studenten;
c) Persoonsgegevens onder sub a t/m f [nog controleren]: personen die geïnteresseerd zijn in een proefles of lidmaatschap bij              Kung Fu Amstelveen Academy. 

3. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt? 

a) NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-rekeningnummer, gegevens          over beroep en gegevens over de gezondheid worden verwerkt ten behoeve van het voorbereiden, opstellen en uitvoeren van de      lidmaatschapsovereenkomst met de student en het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 
b) NAW-gegevens en geboortedatum worden verwerkt ten behoeve van het opstellen van een lijst met verjaardagen van studenten; 
c) NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt om contact te houden met de student over zaken betreffende        het lidmaatschap, (proef)lessen en overige relevante informatie; 
d) NAW-gegevens en IBAN-rekeningnummer worden verwerkt om betalingen en incasso’s van het lidmaatschapsgeld, trainingen,          examens, bestellingen en overige afgenomen diensten af te handelen;
e) Foto’s die genomen zijn tijdens lessen en examens worden verwerkt ten behoeve van social media (Facebook, Instagram en de        website van Kung Fu Amstelveen Academy).

4. Bewaartermijnen

Kung Fu Amstelveen Academy bewaart de onder artikel 2 genoemde persoonsgegevens, behoudens de toepasselijke wettelijke (fiscale) bewaartermijnen, tot uiterlijk 2 jaar na het einde van het lidmaatschap van de student. Na afloop van deze termijn worden de persoonsgegevens vernietigd. 

5. Bescherming van persoonsgegevens

Kung Fu Amstelveen Academy heeft passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatige vormen van verwerking van persoonsgegevens door onbevoegden. 

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derde partijen

Kung Fu Amstelveen Academy verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen. 

7. Rechten, klachten en informatie 

Op grond van de privacywetgeving heeft de student de volgenden rechten: 

a) Het recht op informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Kung Fu Amstelveen Academy, voor zover dit niet reeds      uit de privacyverklaring blijkt; 
b) Het recht van inzage in de persoonsgegevens die worden verwerkt; 
c) Het recht op rectificatie als na inzage in de persoonsgegevens blijkt dat de gegevens niet juist of onvolledig zijn;
d) Het recht op bezwaar tegen de verwerking, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking; 
e) Het recht op gegevenswissing, voor zover de verwerking berust op toestemming van de student of ouders of voogden van de          minderjarige student.

Een verzoek tot uitoefening van één van bovenstaande rechten kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar het e-mailadres kungfuamstelveen@gmail.com. Kung Fu Amstelveen Academy neemt het verzoek in behandeling en zal de student binnen een maand na ontvangst van het verzoek hierover informeren. Indien voor de behandeling van het verzoek meer tijd nodig is, kan de reactietermijn met 2 maanden worden verlengd. 

Eventuele klachten betreffende de verwerking van persoonsgegevens kunnen eveneens ingediend worden via het e-mailadres kungfuamstelveen@gmail.com

8. Wijzigingen

 

Kung Fu Amstelveen Academy kan deze privacyverklaring zonder waarschuwing wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring treedt in werking vanaf het moment van publicatie op de website van Kung Fu Amstelveen Academy.

9. Contactgegevens

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens of de uitoefening van rechten kan contact opgenomen worden met de heer H. Fung via het e-mailadres kungfuamstelveen@gmail.com of telefoonnummer 06 1509 5728.

bottom of page